Strona główna 9 Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy dla Ciebie tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy, abyś zapoznał się z tymi informacjami zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony.

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Wstęp
 3. Dane osobowe i cele ich przetwarzania
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 5. Okres przetwarzania danych osobyw;
 6. Odbiorcy danych;
 7. Wtyczki mediów społecznościowych;
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich;
 9. Prawa Użytkownika;
 10. Pliki Cookie;
 11. Postanowienia końcowe.

 

1  Definicje

 • Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Spółkę Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427782, NIP: 1251617690, Regon: 146238085 (dalej: CWI lub Spółka).
 • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administrator danych osobowych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Administratorem danych osobowych użytkowników Strony internetowej jest CWI.
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę internetową CWI.
 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO

 

2  Wstęp

2.1. Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla CWI. niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym Spółka stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane.

2.2.  Poprzez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.

2.3. Celem przedstawienia niniejszej informacji jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji i umożliwienie skorzystania z praw, które przysługują każdej osobie, której dane osobowe przetwarza CWI.

 

3  Dane osobowe i cele ich przetwarzania

3.1. Dane osobowe, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzane będą w następujących celach:

 1. umożliwienia kontaktu i prowadzenia korespondencji w sprawie wyceny kosztów wdrożenia systemu ERP;
 2. umożliwienia kontaktu i organizacji spotkania w celu prezentacji oferty CWI;
 3. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym dostępnym na Stronie internetowej oraz udział w przyszłych rekrutacjach.

 

4  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas gdy dane przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie Spółki. Prawnie uzasadnionym interesem CWI jest obsługa korespondencji prowadzonej w celu obsługi zapytania w sprawie wyceny kosztów wdrożenia systemu ERP (pkt 3.1. ppkt 1) i organizacja spotkania w celu prezentacji oferty CWI (pkt 3.1. ppkt 2)

4.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji (pkt 3.1. ppkt 5), przetwarzane będą na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody kandydata, który aplikuje na dane stanowisko. W przypadku gdy kandydat poda szerszy zakres danych w zgłoszeniu aplikacyjnym niż zostało to przewidziane w art. 221 Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) to podstawą przetwarzania jego danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. dane przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne przesłanie dodatkowych informacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CWI, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody.
Obie zgody można wycofać wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: praca@cwinf.pl Wycofanie tych zgód oznaczać będzie, że dane osobowe zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę podczas bieżącej rekrutacji i podczas przyszłych rekrutacji.

4.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (pkt 3.1. ppkt 5) będzie również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas gdy dane przetwarzane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej (B2B). Prawnie uzasadnionym interesem jest pozyskiwanie wykwalifikowanego personelu.

 

5  Okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia korespondencji oraz udzielaniem odpowiedzi na zapytania będą usuwane sukcesywnie po ustaniu ich przydatności (pkt 3.1. ppkt 1).

5.2. Dane osobowe przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i umówienia się na bezpłatną prezentację (pkt 3.1. ppkt 2) przetwarzane będą przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniej korespondencji.

5.3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesłania za pomocą poczty elektronicznej wiadomości zawierających newsletter (pkt 3.1. ppkt 3) oraz rejestracji użytkownika i umożliwienie udziału w Webinarze (pkt 3.1. ppkt 4) będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przesyłanie wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym. 

5.4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia rekrutacji (pkt 3.1. ppkt 5) przetwarzane będą przez okres danej rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej 1 miesiąc po jej zakończeniu. W przypadku gdy została wyrażona zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od zakończenia roku, w którym dokumentu aplikacyjne zostały przesłane do CWI.

6 Odbiorcy danych

6.1. CWI przekazuje dane osobowe innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki oraz takim jak: dostawcy usług telekomunikacyjnych, rozwiązań informatycznych, firmy audytorskie oraz podmioty powiązane kapitałowo ze Spółką. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

6.2. Kiedy będzie to podyktowane obowiązkiem prawnym dane osobowe będą także udostępniane właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, ale tylko w niezbędnym zakresie wskazanym we właściwych przepisach prawa. W przypadku gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa dane osobowe mogą być udostępniane sądom, prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, ABW lub CBA.

 

7  Wtyczki mediów społecznościowych

7.1. Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i LinkedIn. Przedmiotowe wtyczki oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.

7.2. Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

7.3. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Facebook), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).

8 Przekazywanie danych do państw trzecich

8.1. Z uwagi na wykorzystywanie na Stronie internetowej usług świadczonych przez podmioty mające swą siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, CWI przekazuje dane osobowe do państw trzecich. Przekazywanie danych osobowych odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych lub z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych).

 

9   Prawa Użytkownika

9.1. Osobie, której dane osobowe przetwarza CWI przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

9.2. CWI informuje, że możliwa jest odmowa usunięcia danych osobowych w przypadkach gdy Spółka ma obowiązek przetwarzania tych danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, bądź przetwarzanie związane jest z dochodzeniem lub obroną przysługujących roszczeń.

9.3. Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

10   Pliki cookie

10.1. CWI stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informuje, iż w ramach działania Strony internetowej korzysta z technologii plików „cookie”.

10.2. Szczegółowy opis jakie pliki cookies i w jaki sposób są wykorzystywane na tej stronie internetowej CWI, został zawarty w polityce dotyczącej plików cookies (https://cwinf.pl/polityka-prywatnosci/)

 

11  Postanowienia końcowe

11.1. Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o. o. ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa, w odniesieniu do strony internetowej https://cwinf.pl

11.2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres bądź przesyłając wiadomość mailową pod adres iod@cwinf.pl

11.3. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 03.08.2023r.