Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o. o.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gdańska 2 lok. 25, 01-633 Warszawa, zwana dalej „CWI”.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług wdrażania i serwisowania systemów informatycznych oraz migracji baz danych. Podstawą takiego przetwarzania jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta z administratorem danych.
Dane przetwarzamy również na potrzeby promowania naszych produktów w ramach marketingu i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Podstawami przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes administratora, które stanowią w przepisach RODO podstawy określone w art. 6 ust. 1 lit. f).
Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b) w związku z art. 221 Kodeksu pracy, a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c).
Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b) i f).
W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne. W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne, jednakże niezbędne do jej zawarcia.
Tam gdzie realizujemy obowiązek nałożony przepisami prawa, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe oraz na jakiej podstawie?
CWI będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz CWI.
Dane osobowe w zakresie danych służbowych (niezbędnych do kontaktu) będą udostępnione
osobom i podmiotom, z którymi CWI prowadzi korespondencję w związku ze współpracą.
W przypadku gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa dane osobowe mogą być
udostępniane sądom, komornikom sądowym, prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji
Skarbowej, Straży Granicznej.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy dane będą
przewarzane przez okres 6 lat od daty zawarcia umowy.
W przypadku przetwarzania danych pracowników/współpracowników podmiotów współpracujących
z CWI na podstawie umowy dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy pomiędzy
Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a CWI, a także dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż
rok.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do Państwa danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;

2. sprostowania Państwa nieprawidłowych danych osobowych;

3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
• Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane;
• Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu
podlega administrator;
• wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw
na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
• cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu
okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych
w art. 18 RODO, czyli przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
między innymi w przypadkach gdy:
• zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo w zakresie usunięcia
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale
Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych między innymi w przypadkach gdy:
• Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
• gdy Państwa dane są profilowane;
• Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

6. przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.
Jeżeli uważają Państwo że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą
Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce
Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o. o., ul. Gdańska 2 lok. 25, 01-633 Warszawa
e-mail: sekretariat@cwinf.pl
nr tel.: +48 512 712 888