Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o. o.

Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa, zwana dalej CWI.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług wdrażania i serwisowania systemów informatycznych oraz migracji baz danych. Podstawą takiego przetwarzania jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta z administratorem danych. Dane przetwarzamy również na potrzeby promowania naszych produktów w ramach marketingu i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Podstawami przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes administratora, które stanowią w przepisach RODO podstawy określone w art. 6 ust. 1 lit. f).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b) w związku z art. 221 Kodeksu pracy, a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c). Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b) i f).

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne. W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne, jednakże niezbędne do jej zawarcia. Tam gdzie realizujemy obowiązek nałożony przepisami prawa, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe oraz na jakiej podstawie?

W sytuacji gdy będzie to uzasadnione np. poprzez właściwość miejscową CWI będzie przekazywać dane kontaktowe Centrum Wdrożeń Informatycznych – Poznań Sp. z o.o. CWI będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz CWI.

Dane osobowe w zakresie danych służbowych (niezbędnych do kontaktu) będą udostępnione osobom i podmiotom, z którymi CWI prowadzi korespondencję w związku ze współpracą. W przypadku gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa dane osobowe mogą być udostępniane sądom, komornikom sądowym, prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

W kwestii przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zawarcia umowy. W przypadku przetwarzania danych pracowników/współpracowników podmiotów współpracujących z CWI na podstawie umowy dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy pomiędzy Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a CWI, a także dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż jeden rok.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania Państwa nieprawidłowych danych osobowych;
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
 • zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do pierwotnych celów przetwarzania, ale Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych między innymi w przypadkach gdy:
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • gdy Państwa dane są profilowane;
 • Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
 1. przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą
Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o. o., ul. Gwiaździsta 7D lok. 84, 01-651 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, e-mail: iod@cwinf.pl