Strona główna 9 Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla celów związanych z kontaktami i prowadzeniem korespondencji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa (dalej: Spółka lub CWI).

W jakim celu i na jakiej podstawie CWI zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów i prowadzenia korespondencji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie administratora. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest:

 • obsługa korespondencji prowadzonej w celu obsługi zapytania lub sprawy, w której zwraca się Pani/Pan do CWI,
 • obsługa korespondencji prowadzonej w celu realizacji świadczonej usługi.

CWI może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki.

CWI będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

CWI nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo CWI będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, nie dłużej niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu z CWI.

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przesyłanie wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania Państwa nieprawidłowych danych osobowych;
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
 • zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do pierwotnych celów przetwarzania, ale Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych między innymi w przypadkach gdy:
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • gdy Państwa dane są profilowane;
 • Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
 1. przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; Łukasz Jasiński, e-mail: iod@cwinf.pl.