Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2310.2.3 oraz 2310.2.3-net

Nowa wersja enova365 z numerem 2310.2.3 oraz 2310.2.3-net

W dniu 29.11.2023 zostały opublikowane wersje enova365 oznaczone numerami 2310.2.3 oraz 2310.2.3-net.

W wersjach zawarto nowości rozwojowe i poprawki błędów. Należy zwrócić uwagę na nowe funkcjonalności w obszarze Produkcji zaawansowanej, a także Projektów i budżetowania.

Najważniejsze zmiany:

Moduł Handel:

 • Dokumenty handlowe – Ulepszona została edycja opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Umożliwiona została możliwość automatycznego przeliczania kwot w elementach opisu po zmianie wartości pozycji dokumentu. Umożliwiona została także możliwość konfiguracji dostępności edycji opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Jest to skorelowane z nowym parametrem definicji dokumentu „Edycja opisu analitycznego” z następującymi opcjami: Brak, Zawsze, Na zatwierdzonym.
 • e-Sklepy Konektor – dodana została możliwość importu zamówień ze sklepu Magento z formą płatności powiązany z Przelewy24. Udostępniona została również możliwość wysyłania danych o przesyłce z enova365 do platformy BaseLinker.
 • Sprzedaż – umożliwione zostało wydrukowanie faktury sprzedaży z dopiskiem „Odwrotne obciążenie” dla kontrahenta wewnątrzunijnego i eksportowego, a także pozycji usługowej ze stawką „NP” przy wskazanym parametrze „Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie)”.

Moduł Kadry i Płace:

 • Deklaracja PIT – Dodany został formularz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR w wersji 13, który odnosi się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023. Dostosowana została również wysyłka eDeklaracji PIT-4R(13) i PIT-8AR(13) do schematów plików XML.
 • PFRON – Dodana została możliwość opracowania deklaracji INF-2 „Informacja roczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • Nieobecności – Udostępniona została na formularzu nieobecności nowa przyczyna nieobecności: „Zwolnienie – siła wyższa”. Oprócz tego, na formularzu definicji nieobecności dla typu nieobecność „Usprawiedliwiona płatna” dodana została przyczyna „Urlop radcowski”.
 • Praca zdalna – udostępniona została możliwość zdefiniowania indywidualnych limitów pracy zdalnej dla jednostki organizacyjnej i pracownika.
 • Wskaźniki – Zaktualizowane zostały wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kdry i płace / Płace / Wynagrodzenia obowiązujące od 01.12.2023r. Zaktualizowane zostały także wskaźniki odnoszące sie do: najniższego wynagrodzenia, współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent), minimalną podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności), średnią miesieczną normę czasu pracy.
 • Pakiet mobilności kierowcy – Dodana została możliwość naliczania dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” za sanitariaty.
 • Czas pracy – Dodana została na parametrze możliwość importowania z 4 Trans danych dotyczących sanitariatów.

Moduł Księgowość:

 • Dokumenty RMK – Udostępniony został nowy raport Plan rozliczeń RMK – poziomy. Raport generowany jest w obrębie roku kalendarzowego (definiowanego z daty aktualności).

Moduł Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie – Dadana została możliwość rejestracji wieloetapowej realizacji, dostępnej w Projektach z włączonym „Budżetowaniem rozszerzonym”. Udostępnione zostały także narzędzia, które umożliwiają sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji tak, w budżecie zawsze widniały najnowsze informacje o kwotach i ilościach danego etapu, to znaczy takie, które nie zostały rozliczone i przesunięte do wyższych poziomów realizacji. W celu prawidłowego ukazania w budżecie nowego opisu analitycznego dodana została weryfikacja zgodności między kopiowanymi i rozliczanymi zapisami odnoszącą się do kwot i ilości, dat dla budżetów okresowych i podstawowych danych, takich jak budżet, pozycja budżetowa czy centrum kosztów.

Na definicji dokumentów list płac i ewidencji środków pienieżnych na zakładce Rozszerzenie dodana została możliwość, tak jak w przypadku dokumentów handlowych i ewidencji, wskazania listy dostępnych kategorii budżetowych i kategorii, która będzie na tych dokumentach proponowana jako domyślna.

Moduł Produkcja zaawansowana:

 • Ogólne – Udostępniony został moduł Produkcja zaawansowana, z możliwością włączenia w konfiguracji systemu sekcji Produkcja / Ogólne. Domyślnie wybrana jest opcja dotychczasowo dostępna, tj.: „Produkcja modułu Handel”. Wybór wersji: „Produkcja zaawansowana” uruchamia nowy moduł, ale ukrywa niektóre funkcjonalności, które związane są ze standardową, wcześniejszą wersją modułu produkcyjnego. Dzięki opcji: „Razem (przejściowo)” jest możliwość włączenia obu wersji jednocześnie. Wybór wersji modułu produkcyjnego można dostosować, tzn. wybór jednego z wariantów modułu produkcyjnego nie blokuje możliwości powrotu do wcześniejszego wariantu.
 • Definicje – Dodano nowe listy, m.in.:
  • Lista Wydziały – można definiować wydziały produkcyjne, tzn. podstawowe jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie.
  • Lista Osoby – umożliwia indeksowanie osób niezbędnych do realizacji operacji produkcyjnych. Zdefiniowaną osobę produkcyjną można również powiązać z pracownikiem modułu KiP.
  • Lista Stawki – w jej ramach można określić stawki dla określonego rodzaju zasobu. Stawka produkcyjna może występować w dwóch typach: stawki godzinowej lub ilościowej. Wpływa róenież na wyliczenie wartości użytego zasobu, do którego jest podpięta.
  • Lista Kompetencji – w jej ramach można definiować kompetencje produkcyjne, różniące się od dotychczasowych, ponieważ mogą przedstawiać różne wartości odzwierciedlające np. poziomy zaawansowania posiadania danej umiejętności. Określone kompetencje mogą być typu logicznego, liczbowego lub tekstowego.
  • Lista Meldunki – definicja meldunku produkcyjnego definiuje sposób raportowania poszczególnych operacji.
  • Lista Towary – jest dostępna z poziomu modułu Produkcja zaawansowana do ewidencji towarów, tylko produkcyjnych. Oprócz ewidencji kartotek na tej liście można oznaczyć także typ materiału lub typ wyrobu i wprowadzić cenę stałą.
  • Lista Operacji – można w niej określić materiały, które są potrzebne do wykonania operacji (np. surowce, prefabrykatym półprodukty), zasoby, przy użyciu których ta operacja będzie realizowana, wyroby operacji, koszty dodatkowe oraz sposób wyceny operacji (Wg ilości / Wg współczynnika / Wg ilości i współczynnika).
  • Listy materiałowe – stanowi schemta składników operacji i umożliwia tworzenie zestawień materiałowych, które później można wczytać w operacji za pomocą czynności: „Wczytaj listę”. Dzięki temu możliwe jest szybsze wprowadzanie danych.
 •  Technologia – Stworzona została nowa technologia, która umożliwia użytkownikowi okreslić sposób wykonania wyrobu gotowego. W ramach nowej technologii rozbudowane zostały typy zużywanych materiałów w operacji o: surowce, prefabrykaty, półprodukty międzyoperacyjne oraz rozszerzone zostały definicje cen na materiałach technologiio: cenę stałą, cenę podaną ręcznie, cenę technologiczną oraz cenę wyrobu (z operacji poprzedzającej). Dla każdej pozycji dodawanej do technologii dodana została możliwość przypisania narzutu, zwiekszającego procentowo wartość takiej pozycji oraz dadany został parametr: „Pomiń w kalkulacji”, który powoduje, że wartość technologii np. koszt surowca może być pomijany w kalkulacji.
 • Technologia – Dodana została możliwość ewidencji odpoadów produkcyjnych w operacji technologii wraz z możliwością wskazania ich udziału w kalkulacji, to znaczy czy wartość odpadu ma zostać dodana, odjęta czy pominięta w kalkulacji operacji. Dodana również została zakładka „Kalkulacja”, przedstawiająca koszty wszystkich składowych operacji, tzn. koszty materiałów, zasobó, koszty dodatkowe itp. W tym miejscu istnieje także możliwość dorzucenia narzutu lub oznaczenia, że wartość wybranego elementu pomijamy całkowicie w kalkulacji.
 • Zlecenia produkcyjne – Stworzone zostało nowe zlecenie produkcyjne, tworzone w obrębie wydziału produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne są generowane na podstawie wybranej technologii, która w zleceniu staje się kopią wybranej technologii, co sprawia, że można je dowolnie modyfikować. Na zleceniu produkcyjnym dodana została zakładka: „Kalkulacja”, w której w przejrzysty sposób zobaczymy poszczególne elementy składające się na  wycenę zlecenia.
 • Zlecenia produkcyjne – Z poziomu operacji zlecenia produkcyjnego, w zakładce „Zasoby” dodana została możliwość zdefiniowania planu pracy zasobu – który widoczny jest jako dodatkowa zakładka po wejściu do danego zasobu. Zakładka „Plan pracy” umożliwia zdefiniowanie w jakich odstępach czasowych będzie pracował zasób, a kiedy będzie miał np. przerwy. Zdefiniowanie planu pracy zasobu określa ramy czasowe operacji. Dodana została także mozliwość automatycznego generowania wielopoziomowych zleceń powiązanych – nadrzędnych i podrzędnych.
 • Meldunki – Dodany został nowy obiekt w systemie: „Meldunek produkcyjny”, który służy do śledzenia postępu realizacji produkcji, co przekłada się na prawidłowe rozliczenie zleceń produkcyjnych.
 • Dodane czynności w technologii:
  • „Aktualizuj wycenę” – odpowiada za zmianę wyceny towarów i zasobów technologii, w przypadku zmiany np. stawki czy ostatniej ceny zakupu.
  • „Podmiana towaru” – umożliwia zmianę wskazanego towaru na inny w wielu miejscach technologii, np. ilość, ilość minimalna, krotność, data od, data do, opis.
  • „Kopiuj technologię” – za jej pomocą użytkownik może skopiować wskazaną technologię, skracjąc czas wprowadzania danych.

Moduł Praca hybrydowa

 • e_RCP – W ustawieniach konfiguracyjnych roli zostało dodane prawo o nazwie Prawo do przycisku RCP. Prawo to decyduje o dostępie użytkownika do funkcji e-RCP.

Moduł Pulpity HR:

 • e-wnioski – Zmodyfikowane zostały e-wnioski dotyczące nieobecności, umożliwiając pracownikowi złożenie wniosku o nieobecność objętą limitem, który w definicji ma włączony parametr „Dodawany automatycznie” na TAK.

Szczegóły dostępne w ulotce.