Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2306.1.5

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.1.5

W dniu 18.08.2023r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.1.5.

W wersji opublikowano funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach. Wersja skierowana przede wszystkim do klientów posiadających moduł Kadry Płace oraz Handel. Ponadto wprowadzone zostały modyfikacje w module Flota.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.1.5:

W module Kadry Płace:

  • Właściciele Zmodyfikowane zostało wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus.
  • Wskaźniki Zaktualizowane zostały wskaźniki w konfiguracji programu z zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023r.
  • Deklaracje ZUS Zaktualizowane zostały kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.
  • PFRON W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, w związku z czym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodane zostało w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”.
  • Limity nieobecności Zmodyfikowane zostało naliczanie limitu „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)” dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu prasu, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2.
  • Pakiet mobilności kierowcy Dostosowane zostało działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

W module Pulpity HR:

  • e-wnioski Dodany został nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofania zlecenia pracy zdalnej”.

W module Handel:

  • KSeF Rozbudowany został zakres ustawień filtra 'Kategoria’ dla plików zaimportowanych z KSeF. Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument’, który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji. W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury’ dodane zostało ograniczenie zapytania do daty bieżącej. ponadto dodana została wizualizacja pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane.
  • WMS Konektor Dodano nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.

W module Flota:

  • Flota Na formularzu Pojazdu dodana została zakładka Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.