Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2212.5.14

Nowa wersja enova365 z numerem 2212.5.14

W dniu 07.04.2023r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.5.14.

W wersji udostępniono zmiany w modułach Kadry Płace, Ewidencja Środków Pieniężnych, Workflow, Business Intelligence oraz Pulpitach: HR, Pracownika i Kierownika.

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.5.14:

W module Kadry Płace:

 • Informacja o warunkach zatrudnienia W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji został dodany nowy wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia oraz zmieniliśmy nazwę dotychczasowego wydruku na „Informacja o warunkach zatrudnienia do 04.2023”. W kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane dodaliśmy nową sekcję „Informacja o warunkach zatrudnienia”, która zawiera m.in. parametry:
  • praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi,
  • przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP,
  • system czasu pracy.
 • Umowa o pracę W kartotece pracownika w zakładce Etat/Umowa o pracę dodana została nowa sekcja „Umowa na okres próbny”. Sekcja ta uwzględnia postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Na wydruku Umowa o pracę dodana została informacja o możliwym przedłużeniu umowy na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.
 • Umowa o pracę W kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy” dodana została kolumna, w której będą wyliczane okresy wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od typu umowy. Na zakładce Etat/Umowa o pracę dodane zostały następujące parametry:
  • Wiele miejsc wykonywania pracy,
  • Miejsce wykonywania pracy – pole służy do wpisania miejsc, w których pracownik wykonuje pracę i ma wpływ na dane wyświetlane w podpunkcie „Miejsca wykonywania pracy” na wydruku Umowa o pracę.
 • Elektroniczna dokumentacja pracownicza Dodana została część E, która uwzględnia dokumenty związane z kontrolą pracownika dot. trzeźwości oraz na obecność środków działających podobnie jak alkohol. W związku z tym wprowadziliśmy następujące dokumenty:
  • kontr. prac. na obecność środków dz. podobnie do alko. upr. org.,
  • Dokument badania stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ,
  • Dokument kontroli pracownika na obecność środków dz. podobnie do alko.,
  • Dokument kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez prac.
 • Praca zdalna Wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie weryfikacji czasu pracy. Do opcji „Weryfikuj” dodana została obsługa nanoszenia strefy czasu pracy „Praca zdalna” oraz „Praca zdalna okazjonalna”. Nanoszenie powyższych stref czasu pracy będzie zależało od wyboru lokalizacji podczas rejestracji zdarzenia RCP w Pulpicie pracownika. W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy dodana została możliwość wyświetlenia oraz dodania lokalizacji dla strefy czasu pracy. Pole jest listą wyboru z adresów siedziby firmy oraz zgłoszonych przez pracownika miejsc wykonywania pracy.
 • Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodane zostały nowe definicje nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”, Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” oraz powiązane Limity nieobecności oraz powiązane limity nieobecności.

W module Ewidencja Środków Pieniężnych:

 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe/Webservice Udostępniona została komunikacja oparta o webservice z bankiem Citi Handlowy. Dzięki webservice Citi Handlowy API możecie Państwo bezpośrednio z programu:
  • sprawdzić saldo rachunków bankowych,
  • pobrać historię operacji,
  • pobrać wyciągi bankowe (XML, MT940),
  • wysłać przelewy (obsługiwane są następujące typy przelewów: przelew krajowy (w tym ZUS), Przelew krajowy Expres Elixir, podatkowe, płatność podzielona (w tym także MPP okresowy), przelew zagraniczny, w tym SEPA),
  • zaktualizować statusy przelewów.

W module Pulpity HR:

 • e-wnioski Dodane zostały nowe Dodaliśmy nowe e-wnioski o zwolnienie od pracy ze względu na działanie siły wyższej, nową definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”, „e-wniosek o urlop wychowawczy” oraz zmodyfikowaliśmy wnioski o pracę zdalną, w tym m.in. dodaliśmy pole „Lokalizacja”, by pracownik składając wniosek, mógł wskazać miejsce z którego będzie wykonywał pracę oraz zmodyfikowane zostały wnioski o pracę zdalną dla grupy uprzywilejowanych pracowników, wobec których pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o pracę zdalną.

W Pulpicie Kierownika i Pracownika:

 • Czas pracy i nieobecności Dodana została nowa lista w zakładce Czas pracy i nieobecności. Nowa lista „Praca zdalna” prezentuje informację o okresach pracy zdalnej.

W module Business Intelligence:

 • Zewnętrzne bazy danych Został wprowadzony mechanizm obsługi zewnętrznych źródeł danych w module BI, pozwalający na zapis wyników analiz w zewnętrznych bazach danych SQL oraz dostarczony został szereg narzędzi ułatwiających pracę z zewnętrznymi bazami danych, w tym czynności pozwalające na przenoszenie dotychczas funkcjonujących analiz do zewnętrznych źródeł danych.

W module Workflow

 • Pozostałe Rozbudowana została  funkcjonalność klas bazowych w definicjach dokumentów dodatkowych (DbTupleDefinition) o obsługę wszystkich tabel. Dzięki czemu tabela, na której oparta została definicja dokumentu dodatkowego, nie ogranicza już możliwości użycia klasy bazowej.