Nowa wersja systemu enova365 2012.0.0

W dniu 16.12.2020 opublikowana została nowa wersja enova365, oznaczona numerem 2012.0.0. Wersja wymaga konwersji bazy danych.


Jest to wersja przygotowana pod kątem pierwszej transzy zmian w przepisach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Najważniejsze informacje o wersji 2012.0.0:

Handel:

 • Opłata cukrowa. Przygotowano dodatek służący do obsługi naliczania opłaty cukrowej od sprzedaży napojów zgodnie z ustawą z 14.02.2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Uwaga, funkcjonalność została przygotowana w formie dodatku. Jest to dodatek bezpłatny, obsługujący zmiany w przepisach.


Księgowość:

 • Ewidencja ryczałtowa Wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021 roku obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
 • Ewidencja ryczałtowa Zmieniono nieznacznie wygląd formularza Zapis ryczałt – dodano podsumowanie Razem bez stawki 10% na potrzeby zachowania zgodności z dotychczasową prezentacją stawki 10% na wydruku i formularzu.
 • Ewidencja pojazdów/Opłaty za środowisko W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.


Kadry Płace:

 • Deklaracje PIT
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18 listopada2020 roku.
  • W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Na definicji oddziału na zakładce Deklaracje/Ogólne dodano pole o nazwie „Urząd skarbowy właściwy do opodatkowania osób zagranicznych”.
  • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.
 • Import z PUE W przypadku włączonej obsługi wieloetatowości dodano na kartotece pracownika oznaczonej jako etat dodatkowy w zakładce Kadry/Wieloetatowość parametr 'Importuj nieobecności z PUE’ z możliwością wyboru zaimportowania nieobecności z PUE lub braku importu tych nieobecności do danej kartoteki.
 • Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku


Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy.


Przy publikacji wersji 2012.0.0 zostało również udostępnione szkolenie z nowości na Platformie e-learnigowej.