IPOsystem

IPOsystem jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem zarządzającym produkcją klasy Smart Factory (Inteligentnej Fabryki), który samodzielnie i bezpośrednio steruje dowolnym rodzajem produkcji.

01

IPO system autonomicznie, w czasie rzeczywistym zarządza zasobami bez konieczności harmonogramowania

02

IPO system na bieżąco dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów i dotrzymania wymaganych terminów realizacji zleceń produkcyjnych

03

IPO system reaguje na każde zdarzenie, mające wpływ na realizację zleceń, optymalizując wykorzystanie zasobów w czasie krótszym niż 5 sek

04

IPO system dostarcza w trybie online dokładne i rzeczywiste dane o każdym etapie procesu produkcyjnego

Idealne narzędzie dla kadry zarządzającej

IPOsystem zmienia obowiązki kadry zarządzającej, której głównym zadaniem po wdrożeniu IPOsystem staje się nadzór nad pracą systemu w miejsce skomplikowanych prac planistycznych, logistycznych oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań pracownikom na halach produkcyjnych.

IPOsystem to pierwszy na świecie autonomiczny system decyzyjny, który wykorzystuje wąską sztuczną inteligencję do samodzielnego zarządzania fabryką.

Bez harmonogramowania i dozoru na halach produkcyjnych koordynuje pracę ludzi i maszyn, zapewniając maksymalną wydajność procesów produkcyjnych.

W każdym momencie wiesz, co dzieje się na halach produkcyjnych.

Korzyści z zastosowania systemu

 1. Znacząca redukcja kosztów zarządzania produkcją (ograniczenie kosztów planowania produkcji, kosztów dystrybucji informacji na obszar produkcyjny i zbierania informacji zwrotnych) – osoby dozoru, do tej pory zajmujące się planowaniem i rozdziałem prac na halach produkcyjnych zostają zwolnione z tego obowiązku i mogą poświęcić cały swój czas na techniczne doskonalenie procesów i wsparcie swoją wiedzą pracowników produkcyjnych.
 2. Znaczący wzrost wydajności produkcji poprzez poprawę jej organizacji i ograniczenie do minimum przestojów. Następuje maksymalizacja wykorzystania dostępnego czasu pracy wszystkich pracowników bezpośrednio produkcyjnych – IPOsystem całkowicie eliminuje straty czasu pracowników na przekazywanie informacji planistycznych (informacje o kolejności i zakresie realizacji kolejnych prac przez każdy z zasobów) oraz optymalizuje zazębianie się poszczególnych operacji technologicznych (eliminuje przerwy i błędy).
 3. Znaczący wzrost wydajności pracy poszczególnych pracowników – (pełna kontrola wykorzystania czasu pracy przez pracownika i jego osobistej wydajności). Możliwy dodatkowy wzrost zaangażowania pracowników dzięki skojarzeniu ze skutecznym systemem premiowym przygotowanym na podstawie systemowej oceny wydajności pracowników.
 4. Poprawa organizacji i wzrost wydajności pracy służb około produkcyjnych – zaopatrzenia, magazynu, transportu wewnętrznego, kontroli jakości, itp. (optymalizacja zarządzania magazynem i wydawaniem materiałów na produkcję – system rezerwuje materiał pod konkretne zlecenie)
 5. Likwidacja lub ograniczenie do minimum buforów międzyoperacyjnych.
 6. Optymalizacja zapasów i produkcji w toku.
 7. Możliwość uwolnienia powierzchni hal produkcyjnych i zwiększenia cash flow przedsiębiorstwa.
 1. Natychmiastowa reakcja na odchylenia w procesie produkcji (awarie, zmiany zleceń, zwiększona/zmniejszona wydajność zasobu) – automatyczna, bez koniecznej ingerencji człowieka.
 2. Pełna kontrola nad terminami wykonania zamówień – możliwość symulacji i zarządzania w czasie rzeczywistym terminami wykonania poszczególnych zleceń.
 3. Maksymalne wykorzystanie „wąskich gardeł” poprzez optymalizację procesów skorelowanych (np. półprodukty, dostawa materiałów, narzędzia, itp.)
 4. Optymalizacja planów produkcyjnych.
 5. Skrócenie cyklu produkcyjnego.
 6. Bieżące monitorowanie postępu prac oraz możliwość wizualizacji wybranych parametrów i wskaźników związanych z poszczególnymi procesami.
 7. Możliwość rejestrowania i analizy zakłóceń oraz problemów (związanych z wydajnością, jakością, przepływem informacji).
 8. Pełna informacja o rzeczywistym przebiegu procesu produkcyjnego.
 9. Możliwość wprowadzania działań usprawniających dzięki szybkiej identyfikacji zakłóceń i problemów.
 10. Zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.
 11. Bardzo prosta obsługa zarówno dla osób wprowadzających dane i sterujących procesem jak i dla pracowników fizycznych.
 12. Proces wdrożenia nakierowany na podniesienie efektywności działania organizacji.
 13. Gwarancja skuteczności wdrożenia poprzez konieczność pracy w systemie – wszelkie niedociągnięcia są od razu weryfikowane przez osoby zarządzające.
 1. Bezpośredni dostęp do szeregu symulacji i analiz związanych z wydajnością procesów, pracą maszyn i ludzi, i innych informacji opisujących rzeczywiste funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Identyfikacja i analiza „wąskich gardeł”.
 2. Wsparcie dla decyzji zarządczych związanych z polityką inwestycyjną, polityką zatrudnienia, planowaniem finansowym, procesami restrukturyzacyjnymi.
 3. Zgodność z wymogami systemów kontroli jakości ISO / AQAP – IPOsystem wprowadza najwyższe standardy kontroli jakości, umożliwiając pełną identyfikację wszystkich aspektów procesu produkcyjnego nawet po wielu latach od jego realizacji, w czasie kilkunastu sekund.
 4. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez znaczące ograniczenie kosztów produkcji lub wzrost jej wydajności.

IPOsystem a systemy ERP

IPOsystem zdecydowanie różni się od systemów MRP, ERP, APS i MES, których zadaniem jest dostarczanie informacji wspierających podejmowanie decyzji przez ludzi. IPOsystem nie zastępuje systemów klasy ERP (MRP) ale się z nimi integruje i współpracuje.

IPOsystem zmienia obowiązki kadry zarządzającej, której głównym zadaniem po wdrożeniu IPOsystem staje się nadzór nad pracą systemu w miejsce skomplikowanych prac planistycznych, logistycznych oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań pracownikom na halach produkcyjnych.

IPOsystem uzupełnia systemy klasy ERP w obszarze aktywnego planowania procesów i sterowania działaniami wytwórczymi. Dostarcza zarządzającym wiarygodnych i bieżących (w trybie online) informacji o stanie zasobów, zleceń produkcyjnych, terminach realizacji zamówień, zrealizowanym czasie pracy, kosztach, wynikach kontroli jakości, brakach produkcyjnych, awariach, itp. Generowane przez IPOsystem dane stanowią pełną informację o przebiegu procesów produkcyjnych w firmie, która go wdrożyła.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7D/84 01-651 Warszawa, zwana dalej CWI więcej...

Oferta

Swoją ofertę kierujemy do firm działających na terenie całego kraju. Oferowane
przez nas rozwiązania są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw usługowych,
handlowych i produkcyjnych.

Wdrażamy

 • Przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową mającą na celu szczegółowe rozpoznanie potrzeb Klienta.
 • Przygotowujemy projekt rozwiązań informatycznych.
 • Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej, przechodzimy do instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 • Budujemy dedykowane rozwiązania systemowe.
 • Tworzymy dedykowane raporty dla Klienta.
 • Przeprowadzamy migrację danych.
 • Szkolimy użytkowników.
 • Oferujemy asystę techniczną w pierwszym okresie pracy użytkowników.

Serwisujemy

 • Rozwiązujemy problemy zgłaszane przez użytkowników.
 • Informujemy o aktualizacjach oprogramowania.
 • Instalujemy i konfigurujemy oprogramowanie pod kątem wymagań Klienta.
 • Szkolimy użytkowników z nowości wprowadzanych do systemu.
 • Dodajemy nowe, niestandardowe funkcjonalności i raporty dedykowane indywidualnym potrzebom Klienta.

Ale przede wszystkim rozwiązujemy problemy biznesowe naszych Klientów. Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7D/84 01-651 Warszawa, zwana dalej CWI więcej...

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa (dalej: Spółka lub CWI).

W jakim celu i na jakiej podstawie CWI zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania za pomocą poczty elektronicznej wiadomości zawierających newsletter, w którym są informacje handlowe i marketingowe dotyczące produktów i usług CWI. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, który w tym przypadku stanowi promowanie własnych usług i oraz przedstawienie oferty. Podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu jest niezbędne do skorzystania z usługi wysyłki newsletter.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu i organizacji spotkania w celu prezentacji oferty CWI. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane osobowe przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Prawnie uzasadniony interes stanowi w tym przypadku nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami oraz prowadzenie korespondencji. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu i umówienia się na bezpłatną prezentację.

Wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe i marketingowe związane z działalnością CWI przesyłane są wyłącznie po wyrażeniu zgody, która jest wymagana na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.576) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej CWI lub przez skorzystanie z linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter.

CWI może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki.

CWI będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

CWI nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo CWI będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu przesyłania newsletter i prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; Łukasz Jasiński, e-mail: iod@cwinf.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa (dalej: Spółka lub CWI).

W jakim celu i na jakiej podstawie CWI zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania za pomocą poczty elektronicznej wiadomości zawierających newsletter, w którym są informacje handlowe i marketingowe dotyczące produktów i usług CWI. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, który w tym przypadku stanowi promowanie własnych usług i oraz przedstawienie oferty. Podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu jest niezbędne do skorzystania z usługi wysyłki newsletter.

Wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe i marketingowe związane z działalnością CWI przesyłane są wyłącznie po wyrażeniu zgody, która jest wymagana na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.576) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej CWI lub przez skorzystanie z linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter.

CWI może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki.

CWI będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

CWI nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo CWI będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu przesyłania newsletter i prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; Łukasz Jasiński, e-mail: iod@cwinf.pl